ஓம் சிவமயம்

அத்துவிதப் பொருள் காப்பாம்
 

- யோக சுவாமிகள் அருளியது -


அத்துவி தப்பொருள் காப்பாம் - எனக்

கடியார்க ளென்றென்றுங் காப்பாம்

சித்தருந் தேவருங் காப்பாம் - என்றன்

சித்தத் திலங்குந் திருவருள் காப்பாம். (அத்து) 1அட்ட வசுக்களுங் காப்பாம் - எனக்

கானந்த மான பராபரன் காப்பாம்

எட்டுத் திசைகளுங் காப்பாம் - எனக்

கெங்கும் நிறைந்த சிவசக்தி காப்பாம். (அத்து) 2பிராண னபானனுங் காப்பாம் -என்னைப்

பிரியா திருக்கும் பிரணவங் காப்பாம்

அராவணி வேணியன் காப்பாம் - எனக்

கருளை யளிக்குங் குருபரன் காப்பாம். (அத்து) 3பஞ்சாப் புலன்களுங் காப்பாம் - என்னைப்

பரவு மடியவ ரனுதினங் காப்பாம்

குங்சர முகத்தவன் காப்பாம் - நல்ல

குழந்தை வடிவேலன் என்றென்றுங் காப்பாம். (அத்து) 4சந்திர சூரியர் காப்பாம் - எங்குந்

தங்கு முயிர்க ளனைத்துமென் காப்பாம்

மந்திரந் தந்திரங் காப்பாம் - நான்கு

மறைகள் சிவாகமம் மாநிலங் காப்பாம். (அத்து) 5

கேட்க: அத்துவிதப்பொருள் காப்பாம் பாடியோர்: சிட்னி சிவதொண்டன் நிலையத்தைச் சேர்ந்த திருமதி ராஜேஸ்வரி சோமசுந்தரம், திருமதி புவனம் அருணாசலம், திருமதி பிரேமளா கணேசன்ராஜு, திருமதி அனுஷா தர்மராஜா, திருமதி கேதீஸ்வரி பகீரதன் ஆகியோர்.Yogaswami's Main Page Next thought

Home Page Arumuga Navalar's home page Yogaswami's Page

Return to Top